Latest Posts

توهین مولوی رومی به عزاداران حسینی و شیعیان و تبلیغ تفکر آل زیاد و آل مروان

مهر ۲, ۱۳۹۶. ۲ Comments

عطار: بایزید می گفت:سبحانی ما اعظم شأنی!+جعل حدیث برای توجیه از سوی طرفداران

شهریور ۲۸, ۱۳۹۶. ۰ Comments

شباهتهای حسیدیسم(یهودیت حسیدی) با تصوف‌

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶. ۱۳ Comments

استاد حسن زاده آملی:بحث از امکان برای سرگرمی است!

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶. ۱۴ Comments

نقدی کوتاه بر حافظ(قسمت دوم)

شهریور ۱۳, ۱۳۹۶. ۰ Comments